Elevhälsan – en resurs för elever, eller en resurs för skolutveckling?

För att förvalta de ofta begränsade resurser som elevhälsans kompetenser utgör, behöver skolledare och rektorer ha en plan för hur de ska nyttja kompetenserna och den samlade elevhälsan. Enkla strukturer och rutiner ökar sannolikheten för att elevhälsan ska arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Specialpedagog Helena Wallberg reflekterar och problematiserar kring specialpedagogens roll vad gäller skolutveckling och […]

Läs mer

Förebygga ohälsa med universalprevention

Debattartikel i Metro 2 juni 2017:Vi måste stoppa psykisk ohälsa hos vår unga – för hela samhällets skull. Fredagen 2 juni skrev vår VD psykolog Malin Valsö tillsammans med psykologerna Magnus Johansson, Siri Helle och Martin Forster, samt sociologen Amnada Netscher på Metro Debatt om vikten av att börja använda de evidensbaserade metoder som finns […]

Läs mer

Förebygga ohälsa genom unviersalprevention

Debattartikel i Metro 2 juni 2017: Vi måste stoppa psykisk ohälsa hos vår unga – för hela samhällets skull.     Fredagen 2 juni skrev vår VD psykolog Malin Valsö tillsammans med psykologerna Magnus Johansson, Siri Helle och Martin Forster, samt sociologen Amnada Netscher på Metro Debatt om vikten av att börja använda de evidensbaserade […]

Läs mer

Att prata med elever om kriser

Ibland händer sånt som inte borde hända. Olyckor, hot, sjukdom, dödsfall, våld eller attentat. Som vuxna och professionella i skolan är det vårt ansvar att möta och stötta eleverna. Att veta hur vi kan hjälpa dem att hantera det svåra och att bedöma när det är dags att hänvisa dem vidare till andra professionella. Att […]

Läs mer

Kvalitetsdagar för elevhälsan

Att skapa förutsättningar för ett gott elevhälsoarbete Att skapa goda förutsättningar för elevhälsans arbete är en utmaning för många skolor och skolhuvudmän. Det är lätt att fastna i akuta åtgärdande insatser och att kompetenserna arbetar var för sig. En välfungerande elevhälsa är en nyckelfaktor för en framgångsrik skola. Elevhälsan ska utgå från skollagen, den ska […]

Läs mer

Kvalitetsutveckla elevhälsan genom samsyn och samplanering

En välfungerande elevhälsa är en nyckelfaktor för en framgångsrik skola. Många elevhälsoteam kämpar med grundläggande pusselbitar som tillgång till kompetenser, att hinna med det främjande och förebyggande arbetet och att arbeta strategiskt och systematiskt. För att komma vidare i arbetet med att utveckla elevhälsan behövs utrymme för gemensam reflektion och planering. Och en medveten användning av […]

Läs mer

Acceptans – grunden till rätt stöd för skolans elever

För att förändra elevhälsans och skolans arbete behövs både acceptans och systematiskt kvalitetsarbete. Acceptans för elevernas behov och klassammansättningar. Strukturer och rutiner för att samverka och upptäcka elevers och gruppers behov i god tid. Skolinspektionen konstaterar att elevhälsan har en avgöranden roll för elevernas rätt till ett adekvat stöd och ett särskilt stöd i de […]

Läs mer

Samlad elevhälsa – vad är det?

Samlad elevhälsa – vad är det?  Enligt skollagen ska den medicinska-, psykologiska-, psykosociala- och den specialpedagogiska kompetensen vara en del av varje skolas samlade elevhälsa. Vidare kan man läsa att de förutom det ska finnas tillgängliga för eleverna – vad innebär det? Att det är just dessa kompetenser som lagmannen har skrivit in i skollagen […]

Läs mer

Nyare inlägg