Kvalitetsdagar för elevhälsan

Att skapa förutsättningar för ett gott elevhälsoarbete Att skapa goda förutsättningar för elevhälsans arbete är en utmaning för många skolor och skolhuvudmän. Det är lätt att fastna i akuta åtgärdande insatser och att kompetenserna arbetar var för sig. En välfungerande elevhälsa är en nyckelfaktor för en framgångsrik skola. Elevhälsan ska utgå från skollagen, den ska […]

Läs mer

Kvalitetsutveckla elevhälsan genom samsyn och samplanering

En välfungerande elevhälsa är en nyckelfaktor för en framgångsrik skola. Många elevhälsoteam kämpar med grundläggande pusselbitar som tillgång till kompetenser, att hinna med det främjande och förebyggande arbetet och att arbeta strategiskt och systematiskt. För att komma vidare i arbetet med att utveckla elevhälsan behövs utrymme för gemensam reflektion och planering. Och en medveten användning av […]

Läs mer

Acceptans – grunden till rätt stöd för skolans elever

För att förändra elevhälsans och skolans arbete behövs både acceptans och systematiskt kvalitetsarbete. Acceptans för elevernas behov och klassammansättningar. Strukturer och rutiner för att samverka och upptäcka elevers och gruppers behov i god tid. Skolinspektionen konstaterar att elevhälsan har en avgöranden roll för elevernas rätt till ett adekvat stöd och ett särskilt stöd i de […]

Läs mer

Samlad elevhälsa – vad är det?

Samlad elevhälsa – vad är det?  Enligt skollagen ska den medicinska-, psykologiska-, psykosociala- och den specialpedagogiska kompetensen vara en del av varje skolas samlade elevhälsa. Vidare kan man läsa att de förutom det ska finnas tillgängliga för eleverna – vad innebär det? Att det är just dessa kompetenser som lagmannen har skrivit in i skollagen […]

Läs mer

Nyare inlägg