Om oss

Vi utvecklar skolorganisationer och lärmiljöer

Möte med skrattande deltagare runt ett bord, som tittar på en person som står upp och presenterar. I mitten sitter Malin Valsö, från Elevhälsokonsulterna.

Vår drivkraft är att bidra till att skapa en bra skola för alla barn och ungdomar, en skola som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra. Vi vet att vägen till en framgångsrik skola — en skola som ger livschanser — är att skapa hälsosamma organisationer som tar tillvara de resurser som finns och jobbar systematiskt, långsiktigt förebyggande och hälsofrämjande.

Vi Elevhälsokonsulter är nyfikna, innovativa och pålästa. Vi arbetar evidensbaserat och utgår självklart från alla väsentliga styrdokument. Vi har alla lång och bred erfarenhet från skolans värld, från både kommunala skolor och friskolor. Vi arbetar mot nämnder, förvaltningar, huvudmän och enskilda skolor i hela landet.

Malin Valsö

VD, leg. psykolog, författare

Våra barn är det viktigaste som finns! De har rätt till en god start i livet. För att vi ska kunna ge dem det behöver vi skapa hälsosamma skolorganisationer och lärmiljöer.

Jag har erfarenhet som organisationskonsult och har arbetat inom både kommunal skola och friskolor, som kvalitetsutvecklare på huvudmannanivå och samordnande skolpsykolog.

Mina styrkor är att se och förstå helheter och sammanhang, att hitta rutiner och strategier som ändrar beteenden och därmed ökar kvalitet och effektivitet hos organisationer, team och enskilda — så att eleverna får den bäst möjliga skolan och starten i livet.

E-post: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
Telefon: 0739-373968

Frida Malmgren

Leg. psykolog, författare

Som psykolog har jag arbetat med elevhälsa inom både offentlig och privat sektor. Jag brinner för positivt förändringsarbete i skolvärden genom förebyggande och främjande arbete. Det svåra i skolans värld är att våga tänka långsiktigt i val av interventioner, här har elevhälsan en viktig roll att fylla.

E-post: fridamalmgren84@gmail.com
Telefon: 0735-465123

Derya Yildirim

Socionom, handledare

Jag är socionom med vidareutbildning som handledare i psykosocialt arbete. Mina utgångspunkter i handledning är systemteori, ett salutogent perspektiv och metoden MI. Jag är kunskapsintensiv, nyfiken och möter handledargrupper med respekt, lyhördhet och engagemang. Jag arbetar medvetet för att handledning ska vara en trygg plats som ska kunna bidra till självinsikt, ökad reflektionsförmåga och utveckling i yrkesrollen. Min strävan är att handledningen ska bidra till både medarbetares välbefinnande och till att verksamheter når sina uppsatta mål.

Sedan 2015 arbetar jag som skolkurator, jag har erfarenhet av att handleda inom många olika verksamheter. Förutom elevkontakter handleder jag pedagogisk personal i bland annat lågaffektivt bemötande, elever som lever under utsatta förhållanden samt stöttar i svåra vårdnadshavarkontakter. 

E-post: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

Josimar Blanco

Rektor, beteendevetare

Jag har erfarenhet av kvalitetsutveckling på huvudmannanivå och uppdrag som barn- och elevombudsman. Jag har arbetat som biträdande rektor med ansvar för att leda och utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete, elevhälsan och elevhälsans hälsofrämjande- och förebyggande insatser, samt det kollegiala lärandet tillsammans med förstelärarna.

Som Barn- och elevombud deltog jag i analysarbetet samt var ett stöd för verksamheter i behov. Jag ansvarade också för att samordnad kontakten mellan ansvarig skolchef, rektor och vårdnadshavare för att utreda och utarbeta fram handlingsplaner med konkreta åtgärder avseende elevers behov och rättigheter.

E-post: malin.valso@elevhalsokonsulterna.se
Telefon: 0702-196031

Samarbetspartners

Utifrån uppdrag och behov samarbetar vid med kunniga och kloka kollegor.

Specmaja
PFL
Prestationsprinsen