TjänsterHandledning

Kvalitetssäkring och kompetens­utveckling.

Handledning bidrar till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och är en hälsofrämjande arbetsmiljöinsats för deltagarna. Vi erbjuder handledning enskilt eller i grupp med syfte att bidra till både skolutveckling stöd för den handledde. Fokus formas utifrån deltagarnas behov, med utrymme för stöd avseende aktuell arbetssituation och utmaningar eller teman som exempelvis svåra samtal, organisationsutveckling, grupputveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Handledningen utgår från relevant lagstiftning, erfarenheter från skolan som organisation, samt forskning om vad som skapar välfungerande organisationer.

100 % rekommendationsgrad från tidigare handledningsgrupper.

Ett värdefullt utbyte av erfarenheter med kollegor samt konkreta tips och vägledning från handledare. Har framförallt uppskattat när konkreta modeller använts i diskussionerna, t.ex. när vi pratade om beteendets ABC. Bra balans mellan att vi själva får vägledning i att komma fram till egna svar på våra frågor, och samtidigt få konkreta tips.

Skolkurator, Stockholm

Bra att du varit aktiv och stått för en god struktur. Även bra med koppling till forskning etc.

Skolkurator, Upplands-Bro

Utrymme för att diskutera svåra ställningstagande i skolpsykologens arbete. God struktur och tydlig
handledning.

Skolpsykolog, Västerås

Skolledare

  • Enskilt eller i grupp
  • Utrymme för stöd avseende aktuell arbetssituation och utmaningar eller med fokus på skolutveckling
  • Fokus formas utifrån deltagarnas behov

Elevhälsoteam

  • Handledning och processledning för det samlade teamet
  • Stöd i pågående uppdrag
  • Utvecklingsarbete avseende elevhälsans möten, samverkan och arbetssätt
  • Fokus formas utifrån deltagarnas behov

Elevhälsans kompetenser

  • Enskilt eller i grupp
  • Utrymme för både individärenden och förbyggande och främjande insatser på organisations- och gruppnivå, samt stöd i rollen utifrån elevhälsans uppdrag
  • Fokus formas utifrån deltagarnas behov