TjänsterSystematiskt kvalitetsarbete

Praktiska metoder, modeller och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete hjälper oss att analysera verksamheten, identifiera utvecklings­behov, planera och genomföra insatser och förvalta de resurser vi har. Enligt skollagen ska varje huvudman, skola och elevhälsa bedriva ett systematiskt kvalitets­arbete, med syfte att ständigt förbättra verksamheten, förvalta resurser väl och utveckla en skola som ger alla elever en god start i livet.

Rätt använt kan det systematiska kvalitets­arbetet också förbättra den psyko­sociala arbets­miljön för såväl ledning som medarbetare. Det systematiska kvalitets­arbetet är avgörande för organisationer som vill jobba förebyggande och hälso­främjande, i enlighet med skollagen, i stället för att ägna sig åt akuta åtgärder.

Läs mer om systematiskt kvalitetsarbete i dessa blogginlägg:

Deltagare workshop om systematiskt kvalitetsarbete:

Hon har hög trovärdighet i sin yrkesroll och hennes presentation var lättillgänglig visuellt och i upplägg

Tydligt, konkret och givande.

Bra att vara aktiv själv emellanåt. Tilltalande med konkret systematik i arbetet samt med fokus på ledning och stimulans/hälsofrämjande och förebyggande.

Deltagare heldags workshop systematiskt kvalitetsarbete för huvudman och kommunens elevhälsoteam, Nybro kommun:

Diskussionen är viktig och vi kommer använda material till kartläggning under höstens arbete.

Vi hittade nya sätt att jobba med kränkningar som vi kommer implementera.

Bra allmänbildning om man inte vet mycket om ämnet och bra fördjupning om man vet en del/mycket.

Konsultuppdrag

 • Skolhuvudmän
 • Rektorer
 • Projektledning
 • Processledning
 • Framtagande och kvalitetssäkring av processer och rutiner

Fortbildning

 • Huvudmannanivå
 • Ledningsgrupper
 • Rektorsgrupper
 • Skolnivå
 • Metoder, modeller och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete

Handledning

 • Skolchefer
 • Rektorer
 • Övriga med ledningsansvar